Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług jest Angelika Martyn prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANDZIATHERE Angelika Martyn z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393955879, REGON: 389388161, ul. Kołobrzeska 13E/44, 10-444 Olsztyn.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności strony internetowej w każdej chwili kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mailowym: sklep@marantis.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a w pozostałym zakresie wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe Użytkownika (osoby korzystającej z usług i treści udostępnianych Administratora na prowadzonym przez nią Portalu – stronie internetowej pod adresem www.marantis.pl) przetwarzane są w celach: związanych z przygotowaniem oferty dla Użytkownika, spersonalizowania składanego przez Użytkownika zamówienia, wykonania zamówienia Użytkownika, oszacowania kosztu realizacji zlecenia, związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem zlecenia, marketingowych – w trakcie trwania umowy, jako prawnie uzasadniony interes Administratora i za zgodą Użytkownika po wykonaniu umowy lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia, analitycznych, związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, dowodowych i archiwizacyjnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, realizacji obowiązków prawnych, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

Administrator pozyskuje dane osobowe Usługobiorców za pomocą Serwisu w następujący sposób:poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje w formularzu dostępnym w Serwisie;

gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do realizacji badania zdolności do zawarcia umowy przez Użytkownika, przygotowania, zawarcia i wykonywania umowy.

Administrator nie przekazuje danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym bez wyraźnej konieczności lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Wyłącznie w razie potrzeby Administratora przekazuje dane osobowe Użytkownika współpracującym z Administratorem prawnikom, firmie księgowej, a w przypadku konieczności dochodzenia przez Administratora wykonania umowy na drodze sądowej – sądom, organom egzekucyjnym. Obowiązki wynikające z przepisów prawa mogą także stanowić o konieczności przekazania danych osobowych podanych przez Użytkownika innym podmiotom lub organom.

Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, Usługobiorcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorcy przez Administratora, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza, dostępnego na Portalu, nie podlega ocenie przez żaden system informatyczny.

Usługodawca informuje, że dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych umów świadczenia usług drogą elektroniczną konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.