Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Angelikę Martyn prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANDZIATHERE Angelika Martyn z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393955879, REGON: 389388161, za pośrednictwem sklepu internetowego www.marantis.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
Formularz rejestracji – oznacza formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie przez Klienta zamówienia, w szczególności wyboru produktów oraz wyboru warunków umowy sprzedaży dotyczących m.in. warunków dostawy i form płatności.

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto/usługa konto – oznacza usługę elektroniczną, oznaczoną indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta stanowiącą zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta.
 4. Miejsce wydania rzeczy – oznacza miejsce (adres) wskazane przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia jako miejsce dostarczenia rzeczy.
 5. Moment wydania rzeczy – oznacza moment, w którym Klient lub osoba trzecia przez niego wskazana do odbioru rzeczy obejmuje rzecz w posiadanie.
 6. Usługa newsletter/newsletter – oznacza usługę elektroniczną świadczoną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach której Usługobiorca otrzymuje na podany przez niego adres e-mail informacje handlowe, tj. informacje dotyczące sklepu internetowego, w tym w szczególności informacje o promocjach i nowościach w sklepie internetowym.
 7. Produkt; Rzecz – oznacza dostępną w sklepie internetowym rzecz ruchomą mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Przewoźnik – oznacza firmę kurierską/ firmę pocztową.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. RODO – jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1;
 14. Sklep internetowy/ Strona internetowa – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.marantis.pl, przez Angelikę Martyn prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANDZIATHERE Angelika Martyn.
 15. Sprzedawca; Usługodawca – Angelika Martyn prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANDZIATHERE Angelika Martyn.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 18. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.


Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@marantis.pl.


Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.


Informacje podane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.


W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.


Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Newsletter

Włączenie usługi newsletter może nastąpić przez zamówienie przez Klienta usługi newsletter na stronie sklepu internetowego lub zamówienie przez Klienta usługi newsletter podczas zakładania Konta.
Możliwość korzystania z usługi newsletter jest uzależnionej od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia, dostępności sieci internetowej oraz aktywnego adresu e-mail.
Usługa newsletter jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.


Klient może w każdej chwili, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z korzystania z usługi newsletter wysyłając oświadczenie woli o rezygnacji z usługi na adres e-mail: sklep@marantis.pl


Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.


Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 5 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Faktury wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klienta.

§ 6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Płatność jest realizowania przez wybrany przez Klienta sposób oferowany za pośrednictwem PayU.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności PayU zamówienie jest anulowane, a umowę uważa się za niezawartą, jeśli w terminie 7 dni od złożenia zamówienia wpłata należności nie zostanie uregulowana.

§ 7 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W przypadku dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dostawa następuje według wyboru Klienta wskazanego w Formularzu Zamówienia oraz zgodnie z cennikiem w nim wskazanym.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 Dni roboczych, z wyjątkiem realizacji zamówienia w skład, którego wchodzi przedmiot z dłuższym okresem realizacji (podanym obok danego produktu) lub w sytuacji przedsprzedaży (w przypadku której Sprzedawca określa termin rozpoczęcia realizacji zamówienia).
 5. Z wyjątkiem przedsprzedaży oraz przedmiotów z dłuższym okresem realizacji, czas realizacji jest liczony od momentu zaksięgowania płatności.
 6. W przypadku, gdy ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu Sprzedawca, istnieje ryzyko wydłużenia czasu realizacji zamówień, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz umieści informację w tym zakresie na stronie internetowej sklepu. Za okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się w szczególności utrudnienia w dostawach powstałe na skutek działania siły wyższej.
 7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: AndziaThere Angelika Martyn, ul. Kołobrzeska 13E/44, 10-444 Olsztyn, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: sklep@marantis.pl
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 Regulaminu.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

§ 9 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku wady fizycznej lub prawnej produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach w określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Klient może zgłosić reklamację za pośrednictwem adresu e-mail: 3. sklep@marantis.pl
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres 5. sklep@marantis.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


Konsument w celu, o którym mowa w pkt § 10 ust. 1, może w szczególności:
skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta;
złożyć wniosek w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, skorzystać z pomocy organizacji społecznej, której celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony konsumentów, złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
skorzystać z pomocy udzielanej przez punkt kontaktowy działający przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę Sprzedawcy.


Szczegółowe informacje na temat możliwej pomocy oraz postępowania w zakresie pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się m.in. na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.


Konsument może również złożyć skargę w wybranym języku urzędowym Unii europejskiej za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (ODR), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.


W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.


Skorzystanie z usług oferowanych przez sklep internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.